Tiểu nam T6 (cấp âm/cấp dương)

2.620.000 

0903.535.959