Tiểu nam treo tường T6 (Cấp âm)

2.780.000 

0903.535.959