Tiểu nam treo tường T6 (Cấp dương)

2.620.000 

0903.535.959