Tiểu nam treo tường T9 (Cấp âm)

2.270.000 

0903.535.959